ประชาสัมพันธ์

– กำลังเปิดรับสมัคร นักเรียนปีการศึกษา 2561

   ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 อายุ 2 – 5 ปี

– เปิดเรียนภาคฤดูร้อนช่วงที่ 1 วันที่ 19 มีนาคม – 6 เมษายน 2561

– เปิดเรียนภาคฤดูร้อนช่วงที่ 2 วันที่  17 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2561

– เปิดเรียนเทอมต้นปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561