รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 อายุ 2 – 5 ปี

– เปิดเรียนภาคฤดูร้อนช่วงที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม – 5 เมษายน พ.ศ.2562

– เปิดเรียนภาคฤดูร้อนช่วงที่ 2 วันที่ 17 เมษายน – 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562

– เปิดเรียนเทอมต้นปีการศึกษา 2562   วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562