รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

  • เปิดภาคฤดูร้อนช่วงที่ 1 วันที่ 16 มี.ค.63 – 10 เม.ย.63
  • เปิดภาคฤดูร้อนช่วงที่ 2 วันที่ 20 เม.ย.63 – 15 พ.ค.63
  • เปิดเทอมปีการศึกษา 2563 วันที่ 18 พ.ค.63